Provozní řád

Provozní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 107/2012 Sb., a dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy Školní jídelny.

Práva a povinnosti strávníků
Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve Školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem , zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
Nárok na stravu v rámci závodního stravování má zaměstnanec pouze za odpracovanou směnu / vyhl. č. 84/2005 Sb., odst. 4./ Zaměstnanec nemá nárok na stravu v době dovolené a od 1. dne nemoci.
Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy / vylitá polévka, nápoj apod. / nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit. Pedagogický dohled zajišťuje i bezpečnost při stravování dětí.

Režim stravování
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí Mateřské a Základní školy, dále zaměstnanců a cizích strávníků.

Ceny stravování žáků se řídí vyhláškou č. 107 / 2012 Sb. Žáci jsou rozčleněni do věkových kategorií bez ohledu na navštěvovanou třídu.

1/ Mateřská škola        
  3 – 6 roků 7+ roků    
- dopolední svačinka 8 Kč 9 Kč    
- dopolední svačinka + oběd 27 Kč 31 Kč    
- svačinka + oběd + svačinka 35 Kč 40 Kč    
         
2/ Základní škola 6 roků 7 – 10 roků 11 – 14 roků 15 a více let
- oběd 19 Kč 22 Kč 24 Kč 28 Kč
         
3/ Zaměstnanci        
- oběd 29 Kč      
         
4/ Cizí strávníci 72 Kč      
         

VÝDEJ OBĚDŮ

Školní jídelna provádí převoz obědů do výdejny v ZŠ

Obědy pro žáky ZŠ a cizí strávníky se vydávají od 12. 00 - 14.00 hodin

pro cizí strávníky v budově MŠ od 10.45 - 11.15 hodin na
na vyhrazeném místě

Pro výdej obědů cizích strávníků je určen prostor u hlavního vchodu ŠJ s výdejním pultem do přinesených jídlonosičů.

Obědy pro děti MŠ se vydávají  
  od 11. 15 hod Berušky
  od 11. 45 hod Koťátka
  od 11. 45 hod Medvídci
svačinky  
  od 8.45 hod Koťátka
  od 8.45 hod Medvídci
  od 8.15 hod Berušky
odpolední svačinky  
  od 14.45 hod Koťátka
  od 14.45 hod Medvídci
  od 14.15 hod Berušky

Obědy pro zaměstnance MŠ se vydávají v době obědů dětí MŠ.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Od 1.září 2014 probíhá odhlašování obědů internetovým odhlašováním a to den předem do 14,00 hod z důvodu vaření výběru jídel. Strávník obdrží IČ / identifikační číslo / v kanceláři vedoucí ŠJ, zadá heslo a systém s jídelníčkem je k dispozici
tzn. i odhlašování po internetu.

Placení obědů

Probíhá v hotovosti a bezhotovostně formou inkasa a to měsíc zpětně dle předem písemně vyhlášených termínů. Žáci v ZŠ obdrží vždy před platbou stravného lístek s údaji o ceně platby obědů za předešlý měsíc i s uvedeným datem vybírání stravného.
Strávník je povinen se informovat o platbách.

Od 1. ledna 2016 je umožněna platba inkasem z účtu. Po vyplnění a podepsání podkladů v kanceláři vedoucí ŠJ bude platba strávníkovi zadána inkasem z účtu
Pokud strávník nedodrží podmínky stanovené ŠJ bude ze stravování vyloučen, v případě nedodržení plateb bude záležitost předána zřizovateli.

DODRŽOVÁNÍ VÝŽIVOVÝCH NOREM A PITNÉHO REŽIMU

Školní jídelna se řídí výživovými normami vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. podle věkové skupiny strávníků.

Pitný režim je zajištěn u dětí v MŠ formou ovocných šťáv v letním období, v zimním období se podávají různé druhy čajů. Nápoje jsou v nerezových termosech s kohoutem.
Mléko / ovocné, kakao, s příchutěmi / je v konvicích s odnímatelným víkem.
Nápoje se připravují od 6.30 hod opakovaně dle spotřeby. V letním období jsou nápoje připraveny na zahradě a průběžně doplňovány.

Pitný režim žáků základní školy je zajištěn ovocným nápojem v nerezovém termosu s kohoutem po dobu výdeje obědů. Při obědech moučného sladkého typu se podává čerstvé mléko.

Výdej obědů v případě onemocnění :

V první den onemocnění má žák nárok na oběd. Rodinný příslušník či jiná pověřená osoba vyzvedne do jídlonosiče oběd pro strávníčka. V případě, že druhý den nebude strávníček odhlášen, oběd se již nesmí vydat do jídlonosiče za dotovanou cenu. Totéž platí i s výdejní dobou, pokud nestihne rodinný příslušník či jiná pověřená osoba vyzvednout první den nemoci oběd do stanovené výdejní doby v MŠ nebo ZŠ bude oběd rozdán ostatním dětem.

HACCP

Od 1. 5. 2004 jsou uvedeny v platnost dle norem Evropské unie kritické body na stravovací služby.

V době výdeje obědů se vydává jídlo v teplotě 70 stupňů Celsia dle par. 22. zákona 137 /2004
Pokud si strávník oběd ihned nevyzvedne nese v plné míře odpovědnost za snížení teploty obědu v jídlonosiči a následných potíží.

NORMY :

množství masa v syrovém stavu

Děti MŠ 50g

I. stupeň ZŠ 70g

II. stupeň ZŠ 80 g

III. stupeň ZŠ 100 g

Dospělí 100 g

Uvedení množství příloh, polévek, omáček, kompotů na dospělého strávníka :

- knedlíky 160 g
- omáčky 150 g
- rýže 160 g
- těstoviny 200 g
- brambory 200 g
- polévka 0,33 dcl
- omáčka 150 g
- kompot 120 g

 

GDPR

ŠKOLNÍ  JÍDELNA        VELKÉ  NĚMČICE       ŠKOLNÍ 550      691 63

        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  -   INFORMACE POSKYTOVANÉ SPRÁVCEM

 

1/ Účel dokumentu  : 
účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů / dále poskytovateli osobních údajů/  případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí Školní jídelna jako zpracovatel osobních údajů poskytnout v momemtě, kdy osobní údaje jsou získávány.
Dokument „ Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“ může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese :

http://www.skolnijidelnavn.cz/rad/

2/ Totožnost  a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Název :                                               Školní jídelna Velké Němčice
Adresa :                                             Školní 550 Velké Němčice  691 63
Telefon :                                            519 417 557
Elektronická adresa :                      sj.velkenmcice@tiscali.cz
Identifikátor datové schránky :    ttg7m9
IČ :                                                    702 87 392 
DIČ :                                                  CZ 702 87 392

3/  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Školní jídelna Velké Němčice  zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence                        pro ochranu osobních údajů . Kontaktní údaje pověřence  :   Lazáriková Jana  tel. 519 417 557  email : sj.velkenmcice@tiscali .cz

4/ Zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad :
Zákonnost
Korektnost
Transparentnost
Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od Vás získali.
Minimalizace údajů
Přesnost
Omezení doby uložení
Integrita  a důvěrnost
Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem. Musí být vždy v rovnováze s dalšími právy . Z tohoto důvodu máme nastavena   taková opatření , aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
Odpovědnost

5/ Zákonnost zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Mezi tyto zákonné způsoby patří:
Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu  :
- seznamy žáků na mimoškolních akcí
- kontakt na zákonné zástupce / není shodný s adresou dítěte /
- fotografie za účelem propagace
- záznamy z kamerového systému budovy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.
Plnění či uzavření smlouvy  - zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.
Právní povinnost – především povinnost vyplývajícím ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona :
školní matrika – doklady o přijímání dětí, žáků, studentů ke stravování
kniha úrazů  a záznamy o úrazech
údaje o zdravotní způsobilosti dítěte

Životně důležitý zájem – autonehoda, požár, katastrofa
Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci – správní, policejní vyšetřování
Oprávněné zájmy – Školní jídelna  zpracovává osobní údaje i na základě oprávněného zájmu související s vnitřní bezpečností chodu jídelny, kvalitou a efektivitou.
Práva poskytovatele osobních údajů :  jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva : v případě pochybností kontaktujte našeho pověřence uvedeného v bodu 3.


Právo na přístup  k osobním informacím
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů  / pokud není předmětem zákonné povinnosti /
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Právo podat stížnost  u dozorového úřadu