VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VELKÉ NĚMČICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 550, 691 63 VELKÉ NĚMČICE
IČ 702 87 392

PRO PRACOVIŠTĚ : ŠKOLNÍ 550 VELKÉ NĚMČICE

 

I. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád Školní jídelny je vydáván v souladu s § 30. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ve znění pozdějších předpisů.

2. Vnitřní řád školní jídelny je platný pro : Školní jídelna Velké Němčice, Školní 550, okres Břeclav, příspěvková organizace, 691 63 , IČ. : 702 87 392.

3. Přihlášení ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád ŠJ.
- zákon č. 561/2004 Sb., tj. školský zákon
- zákon 258/2000 Sb., o ochraně zdraví
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
- vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na strav. služby
- vyhláška č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhrady

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, VZÁJEMNÉ VZTAHY MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A PRACOVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

PRÁVA ŽÁKŮ

1. Žáci docházející do ŠJ mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte

2. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. Mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace / psychické, fyzické násilí, zneužíváním, jinými sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

POVINNOSTI ŽÁKŮ

1. Žáci stravující se ve ŠJ dodržují stanovený provozní řád ŠJ, jsou povinni se řídit pokyny osob pověřených dohledem a dalších oprávněných osob. Nesmí se dopouštět projevu rasismu a šikany.

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci ŠJ.

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

1. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedení Šj o změně zdravotní způsobilosti, obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled.

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI STRÁVNÍKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKA, A PRACOVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Dohled ve ŠJ- výdejně zajišťuje Základní škola Velké Němčice, vydává pokyny, které bezprostředně souvisí se zajištěním bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření. V MŠ je dohled ve třídách pedagogických a jiných zaměstnanců MŠ. Informace o žákovi, které poskytne zákonný zástupce, jsou důvěrné a pracovníci ŠJ se řídí legislativou v oblasti GDPR tj. ochrana osobních údajů.

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

Účastníci stravování

1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, zaměstnance škol a další osoby. Řídí se výživovými normami vyhl. č. 107/2005 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze vyhl. č. 107/2005.

2. Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou žáci škol zřizovaných Městysem Velké Němčice. Účastníci závodního stravování jsou zaměstnanci Základní a Mateřské školy Velké Němčice

3. Školní jídelna dále provozuje doplňkovou činnost tj. stravování cizích strávníků v souladu se zřizovací listinou.

4. V případě opakovaného nedodržení vnitřního řádu zejména porušování kázně, nedodržování plateb, ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování má ředitelka právo po předchozím upozornění vyloučit žáka – strávníka ze stravování v ŠJ.

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠJ

Podrobné podmínky poskytování školního stravování , zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků z jídel, organizaci výdeje a způsob hrazení úplaty za školní stravování jsou vymezeny v provozní řádu ŠJ. Žák MŠ má právo denně odebrat jeden oběd. Žák MŠ má právo denně odebrat jednu svačinu, jeden oběd , jednu přesnídávku. Provoz ŠJ je od 6,00 hod. – 15,00 hod. v pracovních dnech a může být průběžně upravován. Doba výdeje stravy pro děti, žáky, zaměstnance a cizí strávníky je uvedena v provozním řádu ŠJ.

 

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, všech pracovníků a zaměstnanců výdejny i ostatních osob. Bezpečnost a ochrana je zajištěna po celou dobu provozu výdeje . Žáci jsou seznámeni s bezpečností provozu, jsou povinni uposlechnout pokynu dohledu ve výdejně. Žáci dodržují zásady hygieny . Při zjištění závady se neprodleně obrátí na dozor ve výdejně .

 

Platnost vnitřního řádu nabývá účinnost od 1. září 2020 na dobu neurčitou.

 

Ve: Velkých Němčicích                                    řed. ŠJ Lazáriková Jana